کلاس های تکمیلی پایگاه تابستانی، تابستان 96

برگزاری کلاس های تکمیلی پایگاه تابستانی: کلاس آموزش نرم افزار فوتوشاپ، کلاس آموزش کمک های اولیه، کلاس الکترونیک، کلاس ساخت سازه های ماکارونی