جلسه دانش‌افزایی اولیا

جلسه دانش‌افزایی اولیا

به همراه اعطای کارنامه‌های نیمسال نخست
با سخنرانی جناب آقای دکتر دوایی
یکشنبه ۶ بهمن