کسب مقام سوم بخش فارسی، کاپ فیزیک ایران، اردیبهشت 98

کسب مقام سوم در بخش فارسی هفتمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران توسط دانش آموزان دبیرستان مفید 3