مسابقه مشاعره منطقه، آذر 97

حضور دانش آموزان دبیرستان در مسابقات مشاعره منطقه و کسب مقام سوم این مسابقات