کسب مقام نخست (تیمی) مسابقات شطرنج منطقه 2

کسب مقام نخست (تیمی) مسابقات شطرنج منطقه 2

حضور تیم شطرنج دبیرستان مفید ۳ در مسابقات منطقه 2: آقایان وصال، خوارزمی و ناجی‌مقدم
* کسب مقام نخست (تیمی)

* راه‌یابی آقایان وصال و خوارزمی به مسابقات انتخابی منطقه (انفرادی)