حضور تیم بسکتبال دبیرستان مفید ۳ در مسابقات منطقه ۲

حضور تیم بسکتبال دبیرستان مفید ۳ در مسابقات منطقه ۲

  • با تشکر از مربیان همراه: جناب آقایان نیک‌پور، خانبانان و کریمی
  • و تشکر از اولیای همراه: جناب آقای جوانمردی، جناب آقای مجتبائی و جناب آقا و سرکار خانم امیری