حضور تیم بدمینتون دبیرستان مفید ۳ در مسابقات منطقه 2

16 آذر
با تشکر از مربیان همراه جناب آقایان خانبانان و توانا