مراسم آغازسال تحصیلی 96-95

مراسم آغازسال تحصیلی 96-95 باحضور جناب آقای دکتر سلطانی فر، معاون محترم رئیس جمهور و سرکار خانم سادات ماجدی، رئیس آمورزش و پرورش منطقه 3