اردوی تفریحی فرهنگی باغ کتاب و ضیافت افطار در دبیرستان، 21 خرداد 97