صبحگاه یکشنبه ۲۸ مهر

صبحگاه یکشنبه ۲۸ مهر

مقاله‌خوانی به مناسب اربعین حسینی
با تشکر از آقایان جعفری‌مجد و بهزاد اول