اردوی تفریحی شیراز، ویژه پایه دهم و یازدهم، دی ماه 96