ریاضی

[ Photo ] آخرین آزمون نیمسال اول پایه دوازدهم

آخرین آزمون نیمسال اول پایه دوازدهم

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست
از تمامی همکاران و دوستان خوبم آقایان معززیان، جاهدی، بنی کریمی، محسن زاده، افشاری و قیدی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
همچنین مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت اجرایی و مدیر آموزش و روابط عمومی و به خصوص جناب آقای بابایی که همواره پشتیبان و حامی فعالیت ها و برنامه های پرحجم پیش دانشگاهی بودند، ابراز می دارم.
ابراهیم مقتصدی

آزمون جمع بندی نیمسال اول پایه دوازدهم (قلمچی)