اردوی داخل مدرسه، گرامی داشت روز دانش آموز، 12 آبان 97