دوازدهم ریاضی

مسابقات فوتبال (جام 13 آبان)

مسابقات فوتبال (جام 13 آبان)

مرحله مقدماتی

یازدهم ریاضی 3 – دبیران 1 👇👇👇

دوازدهم انسانی 3 – یازدهم انسانی 1 👇👇👇

دهم ریاضی الف 3 – دهم ریاضی ب 0 👇👇👇

دوازدهم ریاضی 2 – دهم انسانی 1 👇👇👇

دبیران 3 – یازدهم انسانی 0 👇👇👇

دهم انسانی 7 – دهم ریاضی ب 1 👇👇👇

یازدهم ریاضی 1 – دوازدهم انسانی 1 (ضربات پنالتی یازدهم ریاضی 3 – دوازدهم انسانی 1) 👇👇👇

دوازدهم ریاضی 3 – دهم ریاضی الف 0 👇👇👇

دبیران 2 – دوازدهم انسانی 1 👇👇👇

دهم انسانی 1 – دهم ریاضی الف 1 (ضربات پنالتی دهم انسانی 3 – دهم ریاضی الف 2) 👇👇👇

مرحله نیمه نهایی

یازدهم ریاضی 5 – دهم انسانی 2 👇👇👇

دوازدهم ریاضی 3 – دبیران 0 👇👇👇

دیدار رده بندی

دبیران 1 – دهم انسانی 1 (ضربات پنالتی دبیران 3 – دهم انسانی 2) 👇👇👇

دیدار فینال

دوازدهم ریاضی 1 – یازدهم ریاضی 1 (ضربات پنالتی دوازدهم ریاضی 2 – یازدهم ریاضی 0) 👇👇👇

مسابقات فوتبال (جام 13 آبان)
اسکرول به بالا