جلسه دبیران، 2 مهر 96

مراسم از ساعت 16:00 با قرائت قرآن توسط آقای عباسی آغاز گردید

جناب آقای موذن زاده ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و مدعوین و تبریک آغاز سال جدید تحصیلی از جناب آقای بابایی مدیریت مجموعه دعوت به عمل آوردند.

ایشان به تشریح ساختار مدرسه – تغییر سمت ها و مسئولیت های جدید – و دیدگاه های مدیریتی خویش پرداختند. پس از آن جناب آقای مجد آرا به عنوان راهبر آموزشی، نکات آموزشی و تربیتی مورد نظر مجموعه را عنوان نمودند و به تشریح تقویم آموزشی و اجرایی و جلسات دبیران پرداختند.

جناب آقای موذن زاده گزیده ای از آیین نامه های آموزشی را نیز به سمع و نظر دبیران رساندند. در ادامه آقای حاجی اسماعیلی در خصوص سیستم آموزشی مدبر توضیحاتی ارائه دادند در ادامه آقای حاجی اسماعیلی در خصوص سیستم آموزشی مدبر توضیحاتی ارائه دادند