صبحگاه یکشنبه 20 بهمن

صحبت‌های جناب آقای بابائی در خصوص ارزیابی نمرات ترم اول و بیماری کرونا و مراقبت‌های لازمه