انجمن اولیا

جلسه اولیا

جلسه اولیا

جلسه اولیا دانش آموزان پایه های مختلف دبیرستان طی روزهای یکشنبه 7 مهر، دوشنبه 8 مهر و چهارشنبه 10 مهر در محل نمازخانه دبیرستان برگزار گردید که طی آن اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان به شرح ذیل انتخاب شدند:

یکشنبه 7 مهر

جلسه اولیا دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم انسانی
نماینده پایه دهم انسانی: جناب آقای پورنقی
نماینده پایه یازدهم انسانی: سرکار خانم مسعودی

دوشنبه 8 مهر

جلسه اولیا دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم ریاضی
نماینده پایه دهم ریاضی: جناب آقای بهرام زاده- جناب آقای محمدی زنجیره
نماینده پایه یازدهم ریاضی: سرکار خانم جوانمردی

چهارشنبه 10 مهر

جلسه اولیا دانش آموزان پایه دوازدهم
نماینده پایه دوازدهم انسانی: جناب آقای چراغی صفا
نماینده پایه دوازدهم ریاضی: سرکار خانم افشاری

برگزاری جلسه اولیاء و مربیان پایه دهم و یازدهم انسانی، 11 مهر 97

جلسه با قرائت قرآن کریم توسط دانش آموز پایه دوازدهم، آقای مجدآبادی آغاز شد.

در آغاز جناب آقای ضیاء عابدینی مسئول پژوهش علوم انسانی با اولیاء صحبت کردند. سپس جناب آقای رکن الدینی مسئول پایه دهم و یازدهم انسانی صحبتهایی را با اولیاء دانش آموزان داشتند.

همچنین جناب آقای ذکائی عضو انجمن اولیاء مطالبی را بیان کردند در نهایت سرکارخانم صادقیان ولی دانش آموز آقای مسعودی به عنوان نماینده اولیاء پایه دهم و جناب آقای زکائی به عنوان نماینده پایه یازدهم در انجمن انتخاب شدند.