اردوی علمی چند روزه شهریار ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم می باشد