پایه دهم انسانی

فصل انقلاب

نشست نخست

خاستگاه و روند پیدایی ناسیونالیسم ایرانی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
دهم و یازدهم انسانی
14 بهمن

نشست دوم

بررسی فرآیندهای انقلاب‌های جهان و مقایسه آن با انقلاب اسلامی
دهم ریاضی
21 بهمن

مسابقات فوتبال (جام 13 آبان)

مسابقات فوتبال (جام 13 آبان)

مسابقات فوتبال (جام 13 آبان)

مرحله مقدماتی

یازدهم ریاضی 3 – دبیران 1 ???

دوازدهم انسانی 3 – یازدهم انسانی 1 ???

دهم ریاضی الف 3 – دهم ریاضی ب 0 ???

دوازدهم ریاضی 2 – دهم انسانی 1 ???

دبیران 3 – یازدهم انسانی 0 ???

دهم انسانی 7 – دهم ریاضی ب 1 ???

یازدهم ریاضی 1 – دوازدهم انسانی 1 (ضربات پنالتی یازدهم ریاضی 3 – دوازدهم انسانی 1) ???

دوازدهم ریاضی 3 – دهم ریاضی الف 0 ???

دبیران 2 – دوازدهم انسانی 1 ???

دهم انسانی 1 – دهم ریاضی الف 1 (ضربات پنالتی دهم انسانی 3 – دهم ریاضی الف 2) ???

مرحله نیمه نهایی

یازدهم ریاضی 5 – دهم انسانی 2 ???

دوازدهم ریاضی 3 – دبیران 0 ???

دیدار رده بندی

دبیران 1 – دهم انسانی 1 (ضربات پنالتی دبیران 3 – دهم انسانی 2) ???

دیدار فینال

دوازدهم ریاضی 1 – یازدهم ریاضی 1 (ضربات پنالتی دوازدهم ریاضی 2 – یازدهم ریاضی 0) ???

جلسه اولیا

جلسه اولیا

جلسه اولیا دانش آموزان پایه های مختلف دبیرستان طی روزهای یکشنبه 7 مهر، دوشنبه 8 مهر و چهارشنبه 10 مهر در محل نمازخانه دبیرستان برگزار گردید که طی آن اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان به شرح ذیل انتخاب شدند:

یکشنبه 7 مهر

جلسه اولیا دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم انسانی
نماینده پایه دهم انسانی: جناب آقای پورنقی
نماینده پایه یازدهم انسانی: سرکار خانم مسعودی

دوشنبه 8 مهر

جلسه اولیا دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم ریاضی
نماینده پایه دهم ریاضی: جناب آقای بهرام زاده- جناب آقای محمدی زنجیره
نماینده پایه یازدهم ریاضی: سرکار خانم جوانمردی

چهارشنبه 10 مهر

جلسه اولیا دانش آموزان پایه دوازدهم
نماینده پایه دوازدهم انسانی: جناب آقای چراغی صفا
نماینده پایه دوازدهم ریاضی: سرکار خانم افشاری

جلسه معارفه ورودی جدید

جلسه معارفه ورودی های جدید

اولین جلسه اولیای پایه دهم با موضوع برنامه تابستان و خواسته های آموزشی و تربیتی مدرسه از اولیا گرامی، در روز سه شنبه 4 تیرماه از ساعت 17 تا 18:30 در محل دبیرستان برگزار گردید.