کسب مقام اول و دوم در دومین مسابقه(فن آموز)، فروردین 94