مسئولین پایه

احمد عباسی

احمد عباسی

مسئول پایه یازدهم ریاضی

رویدادهای پایه یازدهم ریاضی