مسئولین پایه

ابراهیم مقتصدی

ابراهیم مقتصدی

مسئول پایه دوازدهم انسانی و ریاضی

رویدادهای پایه دوازدهم انسانی