اعضای انجمن

خانم صادقی (مسعودی)

خانم صادقی (مسعودی)

عضو انجمن اولیا (پایه دهم انسانی)
خانم بیگدلی (جوانمردی)

خانم بیگدلی (جوانمردی)

عضو انجمن اولیا (پایه دهم ریاضی)
آقای هاشمی

آقای هاشمی

عضو انجمن اولیا (پایه دهم ریاضی)
آقای ذکائی

آقای ذکائی

عضو انجمن اولیا (پایه یازدهم انسانی)
آقای جعفری

آقای جعفری

عضو انجمن اولیا (پایه یازدهم ریاضی)
آقای همتی

آقای همتی

عضو انجمن اولیا (پایه دوازدهم انسانی)
خانم مهدیه (جاویدی)

خانم مهدیه (جاویدی)

عضو انجمن اولیا (پایه دوازدهم ریاضی)

رویدادهای انجمن اولیا